Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych

Jak przetwarzamy dane osobowe i finansowe twojej firmy?

Wypełniając obowiązek informacyjny wyrażony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej „RODO” – niniejszym informujemy Cię, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.Szczegóły dotyczące przetwarzania znajdują się poniżej.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fincastly sp. z o.o. św. Jana 11/4, 40-012 Katowice zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000906913, NIP: 6342985172, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł.

e-mail: [email protected]

nr tel.: +48 570 333 567

2. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

 1. umożliwienia Ci skorzystania z narzędzia wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem Fincastly w okresie próbnym, a tym samym przetestowania jego funkcjonalności (tworzenia raportów, wykresów i tabel przedstawiających sytuację finansową przedsiębiorstwa) i określenie czy dostarcza on pożądane przez Ciebie wartości, tj. na podstawie Twojego zainteresowania naszym Produktem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. analitycznych, tj.: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszego Produktu na podstawie Twoich uwag na jego temat; logów technicznych Produktu; optymalizacji procesów obsługi Produktu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. archiwalnych (także dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. badania satysfakcji klientów i określania jakości naszych usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. przedstawienia Ci oferty naszego Produktu i usług (marketing bezpośredni), wyłącznie na  podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Kategorie Twoich danych, które będziemy przetwarzać

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres), elektroniczne dane identyfikacyjne (adres e-mail), finansowe dane identyfikujące, informacje o środkach finansowych, zobowiązania oraz wydatki, wypłacalność, pożyczki, linie kredytowe, pomoc finansowa, transakcje finansowe (faktury sprzedaży, kosztów i inne dokumenty księgowe), umowy, dane bankowe (nr rachunku, nazwa banku, saldo, transakcje bankowe), stan posiadania, reklamacje, używanie mediów, nawyki i statystyki wydatkowe, wynagrodzenie, przychody, posiadane aktywa.

4. Dane stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa

Jesteśmy świadomi, że część danych, które nam przekażesz, może stanowić Twoją tajemnicę przedsiębiorstwa, dlatego też dołożymy wszelkich niezbędnych kroków by szczególnie chronić te dane.

Wszelkie przekazywane przez Ciebie dane są  szyfrowane podczas przechowywania ich w bazie danych oraz w trakcie przekazywania ich pomiędzy serwerami oraz chronione przed nieuprawnionym dostępem w taki sposób, że nawet my nie mamy do  nich bezpośredniego dostępu.

Gdybyśmy jednak, za Twoją zgodą, uzyskali dostęp do Twoich danych stanowiących Twoją tajemnicę przedsiębiorstwa (np. podczas niezbędnego wsparcia technicznego), zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji i danych Ciebie dotyczących pozyskanych w czasie lub w związku z korzystaniem przez Ciebie z  produktu Fincastly. Za tajemnicę Twojego przedsiębiorstwa będziemy uznawać wszelkie informacje o charakterze organizacyjnym, handlowym, finansowym, ekonomicznym, technicznym i prawnym przekazane przez Ciebie, a  w  szczególności informacje o prowadzonej działalności z wyjątkiem informacji o  fakcie naszej współpracy i o fakcie korzystania przez Ciebie z produktu Fincastly (chcielibyśmy móc się pochwalić, że nam zaufałeś).

Zastrzegamy również, że nie ponosimy odpowiedzialności za zapoznanie się przez osoby nieuprawnione z jakimikolwiek danymi w trakcie korzystania z produktu Fincastly (np. z powodu pozostawienia niezablokowanego komputera), chyba że z okoliczności sprawy wynika, że zapoznanie się takie było spowodowane wyłącznie błędem w Produkcie, naszym lub współpracującego z nami podwykonawcy działaniem lub zaniechaniem i że nie przyczyniłeś się do  niego Ty lub osoba trzecia, za działania której odpowiedzialności nie ponosimy.

5. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu. Lista naszych podwykonawców:

 • Banqware Sp. z o. o.
 • Microsoft
 • Mailchimp
 • Landingi.com
 • Stripe
 • HubSpot
 • User.com
 • Scanye

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie Twoje dane będą trzymane jedynie na tym obszarze.

7. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane pozyskane w celu umożliwienia Ci skorzystania z narzędzia wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem Fincastly przechowujemy przez okres korzystania z tego narzędzia oraz nie dłużej niż 180 dni od zakończenia korzystania z niego, chyba że zażądasz abyśmy usunęli je wcześniej.
 2. Twoje dane pozyskane w celach archiwalnych i dowodowych przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 3. Twoje dane pozyskane w celach analitycznych, badania satysfakcji klientów i  określania jakości naszych usług oraz przedstawienia Ci oferty naszego Produktu i usług przechowujemy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie Twojej zgody lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

8. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
 3. prawo do usunięcia danych: Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;
 4. ograniczenia przetwarzania danych : Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych : Sprzeciw „marketingowy” – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w  celach innych niż marketing bezpośredni. Niezbędne wtedy jest wskazanie nam Twojej szczególnej sytuacji, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem.Przestaniemy przetwarzać twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. prawo do przenoszenia danych : Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego : Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

9. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest w każdym wypadku dobrowolne, jednakże brak podania podstawowych danych identyfikacyjnych oraz elektronicznych danych identyfikacyjnych może całkowicie uniemożliwić skorzystanie z Fincastly. Brak podanie danych z innych kategorii może wpłynąć na rzetelność i  dokładność raportów, wykresów i tabel przedstawiających sytuację finansową przedsiębiorstwa, a tym samym na przydatność narzędzia i jakość dostarczanych przez niego wartości.

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Nie podejmujemy wobec Ciebie żadnych decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływających, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

11. Informacja o źródle danych

Twoje dane osobowe uzyskujemy wyłącznie od Ciebie, bądź na podstawie podejmowanych przez Ciebie aktywności podczas korzystania z Fincastly.