Nazwa wskaźnika:

Burn Rate

Definicja wskaźnika:

Jest miarą ujemnych przepływów gotówkowych. Wskazuje, jak szybko firma wydaje swój kapitał startowy w fazie, zanim zacznie generować przychody. Jest wskaźnikiem typowym dla startupów w fazie seed, w której zazwyczaj wpływy związane z przychodami nie są wystarczające dla pokrycia wydatków. Wskaźnik pokazuje szybkość wydawania pieniędzy w ujęciu miesięcznym.

 

Wzór i wskazówki do sposobu wyliczania:

Do wyliczania wskaźnika Burn rate można podejść na kilka sposobów:

 1. Sposób uproszczony, bazujący jedynie na poziomie gotówki (użyty w dashboardzie Fincastly, jako pierwszy wskaźnik):


 • Wskaźnik pokazuje tempo wydawanej gotówki i jest prosty w wyliczeniu
 • Z uwagi na oparcie się jedynie o stan środków pieniężnych, nie ma możliwości analizy czynników wpływających na tempo wydawania gotówki, widoczny jest jedynie efekt.

 

 1. Sposób rozbudowany, uwzględniający specyfikę wpływów i wydatków:

 

 

 •  W praktyce, nawet na wczesnym etapie rozwoju, firma może osiągać pewne miesięczne przychody. Ponieważ wiążą się one z wpływami gotówkowymi, są one uwzględniane we wskaźniku, jako element pomniejszający wypływ gotówki.
 • Wskaźnik netto pokazuje rzeczywistą stratę gotówkową osiąganą przez firmę w danym miesiącu.
 • W ramach wydatków możliwe jest rozróżnienie rodzajów kosztów, z którymi są związane.

 

 

3.  Podejście agresywne, bazujące jedynie na wydatkach w ostatnich miesiącach (użyte w dashboardzie Fincastly, jako drugi wskaźnik):

 

 

 • Wskaźnik pokazuje wzrost lub spadek wydatków w ostatnim miesiącu w stosunku do miesiąca poprzedniego.
 • Jeśli w miesiącu N-2 wydatki nie nastąpiły, wówczas Burn rate wynosi 100%, jeśli nie wystąpiły w miesiącu N-1, wówczas Burn rate wynosi -100%.

 

 

 Użycie dla wyliczania innych wskaźników:

Może zostać użyty do wyliczania wskaźnika Runway, który pokazuje, jak długo firma będzie w stanie przetrwać przy danym stanie gotówki i poziomie Burn rate.

Wskaźnik Runway informuje, na ile miesięcy wystarczy firmie środków pieniężnych, jeśli Burn rate utrzyma się na danym poziomie.

W dashboardzie Fincastly, jako Burn rate została przyjęta całość wydatków w poprzednim miesiącu, a jeśli nie wystąpiły – średnią z ostatnich 3 miesięcy.

 

Analiza i wnioski:

 • Zmniejszenie Burn rate jest możliwe poprzez ograniczenie kosztów/wydatków lub przez zwiększenie przychodów/wpływów.
 • Wskaźnik powinien być analizowany w odniesieniu do uprzednio założonej prognozy, aby stwierdzić, czy firma działa zgodnie z planem i czy nie pojawia się ryzyko wydatkowania środków w tempie szybszym, niż pierwotnie zakładano. Jeśli do tego dojdzie, wówczas zmniejszeniu ulegnie wartość wskaźnika Runway, a więc firma zużyje swoje rezerwy gotówkowe w krótszym okresie.
 • Zwiększający się Burn rate oznacza, że firma będzie musiała albo przyspieszyć fazę generowania przychodów, albo wystąpić do inwestorów o dodatkowe środki.

Metody optymalizacji:

 • Zwiększenie przychodów.
 • Redukcja kosztów wynagrodzeń.
 • Poprawa marży ze sprzedaży poprzez zmniejszenie kosztów własnych sprzedaży (np. kosztów materiałów).
 • Redukcja pozostałych kosztów.
 • Czasowa lub permanentna rezygnacja z nierentownej sprzedaży.
 • Przyspieszenie ściągania należności lub sprzedaż za gotówkę.
 • Opóźnienie płatności zobowiązań.
 • Sprzedaż nadwyżek majątku (np. zapasu).
 • Refinansowanie długu.
 • Pozyskanie dodatkowych środków.