Nazwa wskaźnika:

EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) – zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji.

Definicja wskaźnika:

Jest miarą rentowności przedsiębiorstwa. Uwzględnia wynik na działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, a więc przychody pomniejszone o koszty. Jest wskaźnikiem, który wyłącza z kalkulacji element związany z obsługą oprocentowanego długu przedsiębiorstwa, amortyzacji (która nie ma charakteru pieniężnego) oraz podatku (który ma charakter pieniężny, ale może wynikać ze stosowanej polityki podatkowej i niekoniecznie jest związany z bieżącą działalnością operacyjną firmy).

Wzór i wskazówki do sposobu wyliczania:

EBITDA jest jednym z poziomów rentowności przedsiębiorstwa wyliczanej w następujący sposób:

wskaźnik EBITDA

 

 • W praktyce EBITDA można wyliczyć albo odejmując od przychodów koszty działalności z wyłączeniem amortyzacji i odsetek, albo korygując zysk przed opodatkowaniem o odsetki i amortyzację.
 • Kwota odsetek stanowi koszty odsetek pomniejszone o przychody z odsetek.
 • Kwota podatku jest kwotą podatku CIT lub PIT przedsiębiorcy, nie obejmuje podatku VAT i PIT pobieranego i odprowadzanego w imieniu pracowników.
 • Amortyzacja to rozliczane w czasie zużycie ekonomiczne składników majątku trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych. Jest ona kosztem niegotówkowym.
 • Korygując zysk przed opodatkowaniem o amortyzację, należy przyjąć do wyliczeń amortyzację bilansową, zamiast amortyzacji używanej dla potrzeb podatkowych (stawki amortyzacji w tych dwóch ujęciach mogą się różnić).

 

 

Analiza i wnioski:

 • EBITDA obejmuje zarówno koszty i przychody związane z podstawową działalnością operacyjną, jak i nieoperacyjną (pozostałe przychody i koszty, jak i zyski i straty nadzwyczajne). Zawiera on więc zarówno elementy związane z podstawową i powtarzalną dzialalnością firmy, jak i zdarzenia jednorazowe i niepowtarzalne.
 • W przypadku startupów i młodych firm struktura rachunku wyników nie jest jeszcze obciążona znaczącymi zdarzeniami nieoperacyjnymi, stąd też ich EBITDA jest zbliżona do wyniku operacyjnego. W miarę rozwoju i wzrostu skomplikowania działaności firmy pojawia się jednak coraz więcej różnic.
 • EBITDA w swojej strukturze sprowadza wynik do postaci bliskiej generowanej gotówce. Z uwagi jednak na pominięcie odsetek oraz wydatków niestanowiących kosztów (np. Capex), dla doprowadzenia do pełnego cash flow konieczne są dodatkowe korekty.

Metody optymalizacji:

 • Zwiększenie ceny jednostkowej.
 • Poprawa marży poprzez optymalizację kosztu jednostkowego.
 • Poprawa marży poprzez zarządzanie portfelem klientów lub produktów i zwiększanie udziału bardziej rentownych składowych portfela.
 • Optymalizacja kosztów pośrednich i ogólnych.