ZGŁOSZENIE NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Data wystąpienia zdarzenia:

………………………………

Data wykrycia incydentu:

………………………………

 

Osoba powiadamiająca o zaistniałym incydencie:

(Imię , nazwisko, stanowisko służbowe , nazwa użytkownika)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe osób, które mogą udzielić dalszych informacji na temat incydentu:

(Imię , nazwisko, stanowisko służbowe , nazwa użytkownika)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opis incydentu (okoliczności incydentu, przebieg incydentu, sposób wykrycia incydentu, rodzaj naruszenia, czas trwania naruszenia):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce wystąpienia incydentu (w tym adres, nr pokoju, pomieszczenia, nazwa systemu informatycznego):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Skala i możliwe konsekwencje naruszenia (z uwzględnieniem konsekwencji dla osób, których dane dotyczą):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przyczyny wystąpienia incydentu (błąd ludzki, przestępstwo, udział strony trzeciej, siła wyższa, itp.):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Charakter i zakres danych, które zostały naruszone (w tym kategorie danych jakie zostały naruszone):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Osoby, których dane zostały naruszone:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podjęte działania (zastosowane środki w celu minimalizacji ewentualnych skutków naruszenia, proponowane dalsze działania naprawcze i zapobiegawcze, przewidywany czas naprawienia szkody):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………….

(data i podpis Zgłaszającego)